Deze pagina is voor het laatst aangepast op 26 mei 2018.

Privacy policy Flevo Brass

Flevo Brass hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Flevo Brass houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

* Wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;
* Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
* Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
* Wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
* Wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
* Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Flevo Brass zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Flevo Brass verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

* Administratieve doeleinden
* Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst
* Informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

* De lidmaatschapsovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Flevo Brass de volgende persoonsgegevens van u vragen:

* Naam
* Adres
* Woonplaats
* Telefoonnummer
* E-mailadres
* Geslacht
* Geboortedatum
* Bankrekeningnummer
* Instrument

Uw persoonsgegevens worden door Flevo Brass opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

* Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Beperkte gegevens worden opgeslagen na deze termijn (zie: Verwerking van persoonsgegevens van oud-leden)

Verwerking van donateurs en sponsoren

Persoonsgegevens van donateurs en sponsoren worden door Flevo Brass verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

* Administratieve doeleinden
* Informatieverstrekking in de vorm van nieuwbrieven of gerichte contacten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

* Mondelinge toestemming of schriftelijke aanmelding als donateur of sponsor

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Flevo Brass de volgende persoonsgegevens van u vragen:

* Naam
* Adres
* Woonplaats
* Telefoon
* E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Flevo Brass opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

* Gedurende de periode dat er contact is.

Verwerking van persoonsgegevens van oud-leden

Persoonsgegevens van oud-leden worden door Flevo Brass verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

* Administratieve doeleinden
* Archiefdoeleinden
* Benaderen voor reünies

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

* De lidmaatschapsovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Flevo Brass de volgende persoonsgegevens van u vragen:

* Naam
* Telefoonnummer
* E-mailadres
* Geboortedatum

Uw persoonsgegevens worden door Flevo Brass opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

* Maximaal 40 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van invallers

Persoonsgegevens van invallers worden door Flevo Brass verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

* Het benaderen voor invallen bij de vereniging

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

* Mondelinge of schriftelijke toestemming

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Flevo Brass de volgende persoonsgegevens van u vragen:

* Naam
* Woonplaats
* Telefoon
* E-mailadres
* Instrument

Uw persoonsgegevens worden door Flevo Brass opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

* Maximaal 4 jaar na het laatste contact

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

* Het opslaan van onze back-ups
* Het verzorgen van de (financiële) administratie
* Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Foto’s en videomateriaal

Tijdens activiteiten van de vereniging kunnen foto’s en video’s worden gemaakt. Deze kunnen worden gebruikt voor promotiedoeleinden bijvoorbeeld in lokale kranten, sociale media of websites, en zo ook bij derde partijen terecht komen. Flevo Brass doet haar best te vermijden dat onbekenden zonder relatie hierop getoond worden. Indien wij een verwijderverzoek krijgen van iemand die op beeldmateriaal staat, zullen wij hier gehoor aan geven. Indien partijen met een relatie met Flevo Brass (uit vorige hoofdstukken) hier bezwaar tegen maken, zullen wij de foto’s niet delen met derden.

Uiteraard plaatsen wij geen foto’s waardoor afgebeelde leden schade zouden kunnen ondervinden.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Flevo Brass bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

* Alle personen die namens Flevo Brass van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
* We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
* We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
* Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
* Persoonsgegevens op papier worden bewaard achter gesloten deuren.
* We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
* Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Indien wij uw persoonsgegevens mogen verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Flevo Brass

Schiermonnikoog 1

8302 ME Emmeloord

secretariaat@flevobrass.nl

Cookieverklaring

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Flevo Brass Emmeloord. U dient zich ervan bewust te zijn dat Flevo Brass niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Flevo Brass respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens
Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Flevo Brass of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Flevo Brass of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze websitebezoekers, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Flevo Brass of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.